Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

(a) Werktheater Môi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens de ondernemer die in opdracht van en/of ten behoeve van de deelnemer dagbesteding verzorgd;

(b) Deelnemer: de partij ten behoeve van wie werktheater Môi dagbesteding verzorgd;

(c) Contract : de tussen werktheater Môi en de deelnemer gesloten dagbestedingcontract, waarin nader wordt omschreven welke dagbestedingtaken werktheater Môi ten hoeve van de deelnemer zal verrichten;

(d) PGB: het persoonsgebonden budget, zijnde een geldbedrag dat aan de deelnemer op grond van de AWBZ wordt toegekend en door de deelnemer wordt c.q. kan worden aangewend om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals werktheater Môi .

(e) Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van dagbestedingtaken, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordiger kunnen zijn: een verantwoordelijke (ouder of voogd), een gemachtigde.

(f) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 

 

Artikel 2 – Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, contract en iedere andere (rechts)relatie tussen werktheater Môi enerzijds en de deelnemer anderzijds.

2. Alle door werktheater Môi uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

3. Het contract tussen werktheater Môi enerzijds en de deelnemer anderzijds is te kwalificeren als een contract als bedoeld in art. 7:400 BW (overeenkomst van opdracht), indien en voor zover aan de deelnemer een bepaald PGB is toegekend waarmee de deelnemer de betreffende dagbesteding inkoopt bij werktheater Môi , dan wel dat werktheater Môi door de deelnemer of de vertegenwoordiger wordt ingeschakeld om ten behoeve van de deelnemer dagbesteding te verlenen zonder dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van het contract nadrukkelijk aangeeft dat de deelnemer voor een vergoeding via de zorgverzekeraar c.q. op grond van de AWBZ in aanmerking komt. In dit laatste geval zijn niettemin deze voorwaarden onverkort van toepassing op de (rechts) verhouding tussen werktheater Môi en de deelnemer.

4. In het contract moet wordt aangegeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten. Indien en voor zover de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding, die is toegekend op grond van een indicatiebesluit, wordt de overeenkomst ten aanzien van dergelijke dagbesteding aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van de indicatiebesluit, treedt werktheater Môi in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent een eventuele voortzetting en van de tijdige aanvraag van een nieuwe indicatiebesluit. Bij gebreke van een dergelijk overleg wordt de dagbesteding, die na het verlopen van de indicatiebesluit wordt gecontinueerd, geacht in opdracht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger te zijn verleend overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eerste alinea.

5. Eventuele afwijkingen, wijzigingen en aanpassing van het contract en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover regels van overheidswege c.q. de zorgverzekeraar dat noodzakelijk maken alsook indien er sprake is van wijzigingen en/of aanpassingen die geen (of slechts in ondergeschikte mate) betrekking hebben op de kern van de door werktheater Môi te leveren prestatie (het verlenen van dagbesteding), is werktheater Môi – in afwijking van hetgeen in de eerste volzin van dit artikel is is bepaald – gerechtigd het contract en/of deze voorwaarden eenzijdig dienovereenkomstig te wijzigen en/of aan te vullen, in welk geval werktheater Môi de deelnemer zo spoedig mogelijk informeert over deze wijzigingen en/of aanvullingen.

6. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen c.q. aanvullingen van meer dan ondergeschikte aard zijn, zullen partijen, in afwijking van hetgeen in het vorige artikellid is bepaald, tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.

7. Werktheater Môi is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming. Indien de deelnemer niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven de dagbesteding uit een PGB te (willen) financieren wordt de deelnemer geacht voor dergelijke voorzieningen niet in aanmerking te (willen of kunnen) komen. Het is nadrukkelijk niet de taak van werktheater Môi om ervoor te zorgen dat: de deelnemer al dan niet een PGB verkrijgt, dat de bestedingen van/namens de deelnemer – zowel qua hoogte als qua bestemming – binnen dat PGB vallen en dat de deelnemer de besteding van het PGB naar behoren verantwoordt en kan verantwoorden, e.e.a. is onvermindert ook van toepassing indien dagbesteding wordt verzorgd door werktheater Môi in onderaannemerschap in opdracht van een awbz instelling.

 

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst:

1. Werktheater Môi zal het contract en het eventueel opgestelde dagbestedingplan naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Een dagbestedingplan wordt ook opgesteld voor zover in het contract is voorzien in de verlening van dagbesteding uit een PGB, doch uitsluitend indien beide partijen aangeven een dergelijk dagbestedingplan in het specifieke geval wenselijk of noodzakelijk te vinden. De deelnemer zal aan het opstellen van dit dagbestedingplan naar beste vermogen zijn/haar volle medewerking verlenen. werktheater Môi bespreekt het door haar opgestelde dagbestedingplan met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

3. Werktheater Môi verleent dagbesteding overeenkomstig de afspraken in de dagbestedingsovereenkomsten. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger wordt geacht hieraan zijn/haar toestemming te hebben verleend, tenzij hij/zij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

4. De deelnemer vrijwaart werktheater Môi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van dagbestedingtaken, het contract en/of deze voorwaarden schade lijden en/of hebben geleden, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van werktheater Môi .

5. Voor zover sprake is van een door de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger aan werktheater Môi verleende opdracht tot het verlenen van dagbesteding, legt werktheater Môi desgevraagd aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger verantwoording af omtrent de wijze waarop zij de dagbestedingtaken heeft uitgevoerd.

6. Werktheater Môi is te bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. .

 

 

Artikel 4 – Vergoedingen:

1. Werktheater Môi is gerechtigd de met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger overeengekomen dagdeeltarieven ook na het sluiten van de overeenkomt te verhogen. werktheater Môi zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk na herziening van haar prijzen hiervan op de hoogte stellen, althans indien en voor zover er sprake is van een contract van opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

2. In alle gevallen wordt de vergoeding rechtstreeks door de deelnemer – al dan niet uit een PGB – aan werktheater Môi betaald. De te betalen vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het aantal afgesproken dagdelen. De vergoeding voor dagbesteding wordt berekend aan de hand van de tarieven dagbesteding PGB jaarlijks uitgerijkt door de overheid. De uurtarieven voor werkzaamheden anders dan de dagbesteding worden vastgesteld aan de hand van de reeele kosten verhoogd met 10% bureaukosten en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden te verhogen met het daarvoor geldende btw tarief, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht (prijswijzigingen voorbehouden)

3. Naast de vergoeding als bedoeld in het vorige artikellid is de deelnemer aan werktheater Môi verschuldigd de gebruikelijke kosten, die werktheater Môi heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst c.q. de dagbestedingtaken. Onder deze kosten worden niet begrepen: de door werktheater Môi gehanteerde kilometervergoeding deze worden separaat in rekening gebracht.

4. De deelnemer is eveneens verschuldigd de niet-gebruikelijke kosten, die werktheater Môi ter uitvoering van de door de deelnemer c.q. vertegenwoordiger aan haar verleende opdracht in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft gemaakt.

5. De deelnemer en of de vertegenwoordiger kunnen gemaakte afspraken uitsluitend kosteloos annuleren, indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van de overeenkomst. Indien annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst plaatsvindt, is de deelnemer c.q. vertegenwoordiger niettemin de eerste volledige maandbetaling van de overeenkomst verschuldigd.

 

 

Artikel 5 – Betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door werktheater Môi aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

2. Indien volledige betaling van de factuur niet of niet tijdig geschiedt wordt de deelnemer jegens werktheater Môi geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.

3. In geval van verzuim van de deelnemer op grond van het voorgaande artikellid, is de deelnemer gehouden tot vergoeding van alle door werktheater Môi ter zake van de incasso en bewaking van haar rechten gemaakte en nog te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Werktheater Môi is bevoegd de buitengerechtelijke kosten minimaal vast te stellen op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een absoluut minimum van € 50,-.

4. Is de deelnemer in verzuim, dan is de deelnemer aan werktheater Môi over de verschuldigde hoofdsom (alsmede over de alsdan verschuldigde incassokosten) een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. De deelnemer is niet gerechtigd zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.

 

 

Artikel 6 – Opzegging:

1. Indien en voor zover, conform het bepaald in artikel 2 lid 4 (eerste volzin, eerste zinsnede) van de voorwaarden, sprake is van een overeenkomst van onbepaalde tijd, kunnen beide partijen deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Gaat (een der) partijen daartoe over, dan is de deelnemer alsnog gehouden tot betaling van de declaraties ter zake van de tot dan toe verrichte, geplande en nog gedurende de opzegtermijn te verrichten werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

2. Daarnaast is werktheater Môi gerechtigd het in dit artikellid bedoelde contract tussentijds en per direct op te zeggen, onder meer indien:

(a) Naast werktheater Môi door andere partijen ten behoeven van de deelnemer dagbesteding wordt verleend, waardoor werktheater Môi naar haar inzicht niet of onvoldoende in staat is het contract naar behoren uit te voeren;

(b) De zorgbehoefte van de deelnemer zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat werktheater Môi het niet langer verantwoord acht en/of niet in staat is om aan deze zorgbehoefte kwalitatief te doen;

(c) Naar het oordeel van werktheater Môi de (sociale) veiligheid en/of gezondheid van haar medewerkers(s) en/of de deelnemer in het geding is;

(d) Vanwege een verstoring in de relatie tussen werktheater Môi en de deelnemer en/of de vertegenwoordiger anderzijds, continuering van de dagbesteding naar het oordeel van werktheater Môi onwerkbaar is geworden;

(e) De deelnemer en of de vertegenwoordiger geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan de gemaakte afspraken;

3. Tussentijds opzegging als bedoeld in het vorige artikellid vindt niet eerder plaats dan nadat met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger de reden van de voorgenomen opzegging is besproken of, indien dat niet mogelijk is gebleken, hij/zij van de reden van opzegging op de hoogte is gesteld.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid:

1. De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een persoonlijke aansprakelijkheids verzekering.

2. Werktheater Môi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt ter uitvoering van haar contractuele en/of wettelijke verplichting en, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van werktheater Môi , haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

3. De aansprakelijkheid van werktheater Môi is eveneens te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van werktheater Môi in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. Werktheater Môi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

 

 

Artikel 8 – Overmacht:

1. Iedere verplichting van werktheater Môi tot nakoming van het contract en/of deze voorwaarden wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

2. Van overmacht is onder meer doch niet uitsluitend sprake bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop werktheater Môi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor werktheater Môi niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Werktheater Môi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat werktheater Môi zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in het tweede lid langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is elk van partijen bevoegd het contract bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

5. Voor zover werktheater Môi ten tijde van het intreden van een overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit het contract en/of deze voorwaarden zou zijn nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is werktheater Môi gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De deelnemer is gehouden deze declaratie te voldoen.

 

 

Artikel 9 – Geheimhouding en informatie:

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van het contract van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover op werktheater Môi een wettelijke- of beroepsplicht rust tot verstrekking van en of het geven van inzage in bepaalde gegevens en/of indien deelnemer c.q. de vertegenwoordiger werktheater Môi van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2. Voor of uiterlijk bij het sluiten van het contract informeert werktheater Môi de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent:

(a) Het aanbod van dagbesteding als ook de functie en toelating:

(b) De mogelijkheden van het indienen van een klacht en de daarbij te volgen procedure:

(c) De wijze waarop werktheater Môi de zorgverlening uitvoert en de gronden waar zij zorg kan weigeren:

3. Werktheater Môi informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger regelmatig over de algemene gang van zaken met betrekking tot de zorgverlening, het doel van (onderdelen van) het dagbesteding, de (mogelijke) gevolgen en risico’s van de voorgestelde begeleiding en de redelijke alternatieven. Op verzoek van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger stelt werktheater Môi deze informatie op schrift of laat zij deze informatie – voor zover dat voor de deelnemer niet nadelig is - achterwege.

4. Werktheater Môi houdt van de deelnemer een dossier bij, waarin zijn/haar persoonlijke en/of medische gegevens zijn opgenomen. Het dossier wordt bewaard tot 10 jaar na beëindiging van het contract, of langer indien werktheater Môi dat noodzakelijk acht.

5. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft het recht inzage te verkrijgen in en een afschrift te verkrijgen van het in lid 4 bedoelde dossier. Daarnaast is de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger bevoegd werktheater Môi te verzoeken de gegevens uit het dossier te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de dossiervorming onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel indien en voor zover de dossiervorming anderszins in strijd is met een wettelijke voorschrift. werktheater Môi zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van de dergelijk verzoek schriftelijk berichten in hoeverre zij aan het verzoek zal voldoen en, indien zij daartoe besluit, tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming en de gegevens uit het dossier overgaan. Indien de wet de deelnemer in dit kader meer bevoegdheden verleent dan deze voorwaarden, zal werktheater Môi deze bevoegdheden respecteren.

 

 

Artikel 10 – Geschillen:

1. Op elke overeenkomst tussen werktheater Môi en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met werktheater Môi zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Niettemin heeft werktheater Môi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot een uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. werktheater Môi zal voor dat doel de door haar gehanteerde klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger brengen.

 

Copyright 2014 werktheater Môi l Algemene voorwaarden l